top of page

L'Usuari consent de forma expressa, lliure i voluntària que qualsevol dat personal que subministri (“dats personals”, tal com estan definits a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dats Personals (LOPD) o qualsevol altra norma o desenvolupament reglamentari) sigui recollit per SÜCS, tractat i incorporat a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb les següents finalitats: a) el compliment i execució de les comandes i contractes de compravenda dels productes i serveis que adquireix l'Usuari; b).

Latenció de sol·licituds dinformació plantejades per lUsuari; i c) la informació sobre els productes i serveis de SÜC, incloent-hi, en relació amb aquests productes i serveis, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques.

Aquests dades personals podran ser comunicats a l'empresa transportista amb la finalitat exclusiva de realitzar l'enviament dels seus comandaments, així com a l'empresa proveïdora de sistema de pagaments, per a la correcta gestió dels pagaments dels comandaments efectuats per l 'Usuari.

Les dades personals que vostè faciliti han de ser verdaderes, exactes, completes i actualitzades sent responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes a l'usuari.

En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SÜCS, per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa. SÜCS ha implementat les mesures tècniques de seguretat sobre protecció de dades personals d'acord amb la legislació sobre protecció de dades, incloent-hi, entre d'altres, el Reial decret 1720/2007. Quan un Usuari decideixi donar-se de baixa SÚCS garanteix que cancel·larà totes les dades personals d'un Usuari i no conservarà cap còpia dels mateixos, tret que existisca una obligació legal de conservar-los temporalment.

En qualsevol cas, l'Usuari té drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, així com a donar-se de baixa de SÜCS. Igualment, l'usuari pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades, sense que es puguin atribuir a aquesta revocació efectes retroactius.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant comunicació per escrit a la següent adreça:
SÜCS, Av. Joan Güell 122, Tossa de Mar. CP 08954

bottom of page