top of page

L'Usuari consent de forma expressa, lliure i voluntària que qualsevol dada personal que subministri (“dades personals”, tal com estan definits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD) o qualsevol altra norma o desenvolupament reglamentari) sigui recollit per SÜCS, tractat i incorporat a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb les següents finalitats: a) el compliment i execució de les comandes i contractes de compravenda dels productes i Serveis que adquireix l'Usuari; b).

L'atenció de sol·licituds d'informació plantejades per l'Usuari; i c) la informació sobre els productes i serveis de SÜC, incloent, en relació amb aquests productes i serveis, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques.

Aquestes dades personals podran ser comunicats a l'empresa transportista amb la fi exclusiva de realitzar l'enviament de les seves comandes, així com a l'empresa proveïdora de sistema de pagaments, per a la correcta gestió dels pagaments de les comandes efectuades per l'Usuari.

Les dades personals que vostè faciliti han de ser veritables, exactes, complets i actualitzats sent responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes l'usuari.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SÜCS, per a les finalitats assenyalades en la present Política de Privadesa. SÜCS ha implementat les mesures tècniques de seguretat sobre protecció de dades personals d'acord amb la legislació sobre protecció de dades, incloent, entre uns altres, el Reial decret 1720/2007. Quan un Usuari decideixi donar-se de baixa SÚCS garanteix que cancel·larà totes les dades personals d'un Usuari i no conservarà cap còpia dels mateixos, tret que existís una obligació legal de conservar-los temporalment.

En qualsevol cas, l'Usuari té drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, així com a donar-se de baixa de SÜCS. Igualment, l'usuari pot, a qualsevol moment, revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades, sense que puguin atribuir-se a aquesta revocació efectes retroactius.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant comunicació per escrit a la següent adreça:
SÜCS, Av. Joan Güell 122, Tossa de Mar. CP 08954

bottom of page